Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2019

MadBluntedJazz
6661 d666
Reposted fromwentyl wentyl viacarmenluna carmenluna

October 23 2019

MadBluntedJazz
Niektóre historie się pamięta, a niektóre pamiętają ciebie i wyciągają rękę, żeby cię poddusić w najmniej spodziewanych chwilach.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka viaNajada Najada

October 08 2019

MadBluntedJazz
6079 342c 500
Reposted fromRowena Rowena viawredna wredna
MadBluntedJazz
6040 2336
Reposted fromEtnigos Etnigos viawredna wredna
MadBluntedJazz
6771 ff07 500
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka

October 07 2019

MadBluntedJazz
9602 3601
1574 926a
MadBluntedJazz
4621 d964 500
Reposted fromsinistro sinistro viatwinpeaks twinpeaks
MadBluntedJazz
MadBluntedJazz
4095 620f
Reposted fromsinistro sinistro viatwinpeaks twinpeaks

October 06 2019

MadBluntedJazz
8542 cb00 500
Reposted fromzciach zciach viaVostok Vostok

October 04 2019

MadBluntedJazz
5212 e46b
The way you use your body, baby, come on and work it for me
Reposted frombehindmyeyelids behindmyeyelids viaciarka ciarka
MadBluntedJazz
4189 78a6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway

August 29 2019

MadBluntedJazz
9427 b3ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaciarka ciarka
MadBluntedJazz
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viaciarka ciarka

August 27 2019

MadBluntedJazz
0014 195d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasiostrzyca siostrzyca
MadBluntedJazz
6796 9190 500
Reposted frombisia bisia viaponurykosiarz ponurykosiarz

August 22 2019

6911 fa02 500

August 11 2019

MadBluntedJazz
6875 e928 500
dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 16 2019

MadBluntedJazz
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl