Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

MadBluntedJazz
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle
MadBluntedJazz
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viayourtitle yourtitle

December 21 2017

MadBluntedJazz
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viainina inina

November 09 2017

MadBluntedJazz
2153 6cf1 500
Reposted fromexiguus exiguus viagruby gruby

October 20 2017

MadBluntedJazz
5118 c3f1 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaFarill Farill
3513 3d2d 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
5186 4191
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
1808 389d 500

s-h-i-f-t-y:

I have this tshirt. It’s 18 years old.

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaCimala Cimala

October 12 2017

MadBluntedJazz

October 10 2017

MadBluntedJazz
believe this log
Reposted fromcube cube viaoll oll
MadBluntedJazz
0085 f1f1
Reposted fromcarly carly viatwinpeaks twinpeaks
MadBluntedJazz
Reposted fromiminlove iminlove viatwinpeaks twinpeaks

October 05 2017

MadBluntedJazz
0315 0ae5 500
Kraków, kino Ars, ulica świętego Jana
MadBluntedJazz
9019 1737 500
Reposted fromCimala Cimala viaskurwysyn skurwysyn

October 03 2017

2305 bc9e
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaboli boli
MadBluntedJazz
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viaciarka ciarka
MadBluntedJazz

This scares me.

but imagine going into a store and being like “yes i need three thousand knives”

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaciarka ciarka

September 24 2017

MadBluntedJazz
8237 c2fc 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawykurwiaj wykurwiaj
8763 17c1 500
Reposted fromciarka ciarka viawykurwiaj wykurwiaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl